God forvaltningsskikk – Saksbehandling og skjønn

Adius Advokater tilbyr innsikt og bistand i forvaltningsskikk, fokusert på forsvarlig saksbehandling og rettferdig møte med offentlige organer.
God forvaltningsskikk
Blant forvaltningsorganene i Norge finner du regjeringen, direktoratene, departementene, fylkeskommuner og kommuner. Det er slik at alle organer som har som oppgave å saksforberede eller treffe vedtak gjort av norske myndigheter regnes som en del av forvaltningen. Blant de mest kjente forvaltningsorganene kjenner du kanskje igjen NAV – Arbeids- og velfersforvaltningen, statsforvalteren, Statens legemiddelverk, helsedirektoratet og Bufdir. Alle disse, med flere, skal forholde seg til god forvaltningsskikk.

Forvaltningsskikk – skikk og bruk i forvaltningen

God forvaltningsskikk innebærer at forvaltningen skal være åpen og serviceinnstilt. Dette kan være å sette rimelige frister, nedtegne skriftlig de opplysninger som blir gitt muntlig, innrette seg for å hjelpe publikum på en god måte, svare raskt og profesjonelt på henvendelser, gi grundig, rask og korrekt saksbehandling, og praktisere likebehandling. Forsvarlig saksbehandling er også avhengig av den enkelte avgjørelse, i en sak og i et vedtak. Krav til forsvarlighet går hånd i hånd med skjønnsvurderinger, og disse avhenger av saksbehandler og gjeldene lover og forskrifter.

De uskrevne reglene

Det er en rekke lovfestede regler i forvaltningsskikk. Det er til enhver tid slik at de lovfestede reglene til forvaltningens virksomhet skal følges. Eksempelvis er det slik at en barnevernssak skal følge en viss rekkefølge, og et vedtak om arbeidsavklaringspenger skal være et resultat av dokumentert nedsatt arbeidsevne. De uskrevne reglene innebærer at forvaltningen utøver skjønn. Skjønn er en vurdering basert på egne vurderinger, som igjen bygger på for eksempel utdannelse, fagkunnskap og erfaring. God forvaltningsskikk innebærer enkeltpersonen i møte med forvaltningen får mulighet til å bli hørt, får ytret sin sak og har brukermedvirkningsrett.

Alminnelige forvaltningsrettede prinsipper

Når det kommer til saksbehandling er det to prinsipper som er viktig at følges. Først har du forsvarlighetsprinsippet. Dette er et grunnkrav som sier at forvaltningen må foreta forsvarlige avgjørelser. Dette betyr at saksbehandler, i sin utøving av offentlig myndighet, skal se saken fra alle sider og således avveier momenter i saken mot hverandre. Saklighetsprinsippet går ut på at det ikke skal legges vekt på utenforliggende hensyn, så vel som usaklige hensyn i vurderingen. Generelle regler skal være veiledende, men ikke stå i veien for hensyn til skjønnsmessige vurderinger i forvaltningen.

Adius Advokater kan forvaltningsrett

Visste du at forvaltningsloven §12 første ledd sier at en part har rett til å la seg bistå av en advokat? Dette gjelder alle trinn av saksbehandlingen. Hos Adius Advokater kan du motta kyndig veiledning og informasjon om nettopp forvaltningsrett. Kanskje er det vanskelig å forstå et vedtak, kanskje er du sterkt uenig i utfallet.

Ofte stilte spørsmål

Rent formelt er et vedtak en avgjørelse som treffes av et offentlig organ, som fattes i henhold til forvaltningsloven og gjeldende rett. Det finnes to typer vedtak- de som gjelder rettigheter eller plikter for et ubestemt antall personer samt enkeltvedtak som retter seg direkte mot en eller flere personer. Et enkeltvedtak kan for eksempel være innvilgelse eller avslag på søknad om uføretrygd, eller påbud på en arbeidsplass for å motvirke helseskade.
Forvaltningsretten er bygd opp slik at det er en to-instansbehandling med et følgende hierarki. Skulle du ha mottatt et enkeltvedtak og mene at utfallet av saken er feil – for eksempel at det bygger på feil opplysninger eller at det er gjort urimelige vurderinger – så kan enkeltvedtaket påklages og tas videre til det som er det overordnede forvaltningsorganet. Reglene for å klage på et vedtak er at vedtaket retter seg mot deg, eller direkte gjelder deg. Det kan lønne seg å lese nøye gjennom begrunnelse for vedtak før du eventuelt klager. Jo mer konkret klagen er, desto bedre er klagen begrunnet.
Forvaltningsloven er slik at den gir parten en rekke rettigheter, på lik linje som den gir forvaltningen en rekke plikter. Selve forvaltningsloven dreier seg stort sett om hvordan forvaltningen skal opptre, samt at den i stor grad stiller krav til hvordan den offentlige forvaltningen faktisk skal foregå. Regler som skal følges er blant annet regel om: habilitet, taushetsplikt, forhåndsvarsling (for eksempel i form av et foreløpig svar), utredningsplikt og begrunnelsesplikt.