Samlivsbrudd

Adius Advokater tilbyr hjelp til økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, fokusert på rettferdig fordeling og løsning av konflikter.

Et endt samliv vil for mange markere et skille i livet og kan være starten på en livskrise man ikke er forberedt på. Kanskje har man flytter inn i den andres bolig, som eies av den ene parten. Indirekte bidrag til blant annet boliglån og fellesutgifter kan da anses som tapte penger ved et brudd. Samliv kan ende av en rekke årsaker, men det vil som regel alltid være behov for å ta et økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd.

Uenigheter om eiendeler og gjeld

Med samlivsbrudd kan det ofte følge tvister. De enkelte eiendelene hver har tatt med seg inn i samlivet, hvem har rett til å overta bolig, og hver enkelt part sitt bidrag til ervervet – alt dette er temaer som kan skape konflikt. Man har inngått et økonomisk fellesskap, og det kan være uenighet om hvem som er ansvarlig for gjelden så vel som formuen. Den ene samboeren kan føle en sterk urettferdighet i det den andre mener er lik fordeling. Er det snakk om felles barn kan det være ekstra sterke grunner til å jobbe gjennom uenigheter, når man fordeler felles bolig og innbo, eiendeler og gjeld.

Enighet i tale – og på papir

I noen tilfeller vil partene allerede fra et tidlig tidspunkt være uenige i hvordan oppgjøret skal løses, og har dermed har behov for advokatbistand. Adius Advokater har i disse situasjoner et særlig fokus på få løst sakene i minnelighet og uten en videre opptrapping av konflikten. Det er vår erfaring at disse sakene i dag kun unntaksvis ender i en rettslig tvist. Det bør være en målsetning for begge parter at dette så langt som mulig søkes unngått. I noen tilfeller viser det seg imidlertid nødvendig og hvor vår bistand således også omfatter rettslige skritt og gjennomføring ved domstolen.

Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd - Søk hjelp tidlig

Ved å raskt oppsøke advokat etter et samlivsbrudd, vil dere kunne forme en avtale dere begge vil være enige om tidlig i prosessen. Tidlig enighet vil også ha økonomiske fordeler, blant annet ved å sikre at ingen parter anser avtalen som urimelig og at det dermed ikke haler ut og eventuelt blir en rettslig tivst. Vi i Adius Advokater kan gi deg gode råd, forslag til løsninger og dele vår omfattende erfaring i lignende saker. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ofte stilte spørsmål

Det er viktig å understreke at det både mellom samboere og ektefeller ikke er noen krav til hvordan oppgjøret skal løses og gjøres opp – partene har avtalefrihet. Samtidig er det vårt synspunkt – basert på erfaring og kunnskap – at partene ved et samlivsbrudd ofte kan ha nytte av en gjennomgang med en advokat før endelig avtale nedfelles. Det kan være forhold partene ikke har tenkt på, eller forhold som i vesentlig grad kan endre de forutsetninger partene hadde ved den løsning de så for seg. I en slik situasjon kan begge parter sammen oppsøke en av våre advokater for å få en kort gjennomgang og en juridisk redegjørelse for hvordan oppgjøret bør løses.
Vi konsentrerer oss om å betjene privatpersoner og små/mellomstore bedrifter, og vil at terskelen for å ta kontakt med oss skal være lav. Det påløper med andre ord ingen kostnader ved å ta kontakt med vårt kontor for generelle råd og avklaring om videre hjelp og bistand.
I mange situasjoner vil ektefeller eller samboere ha en klar oppfatning om hvordan det økonomiske oppgjøret dem imellom skal skje ved et samlivsbrudd/separasjon. Ofte blir partene således enige om fordelingen uten at man ser behovet for å oppsøke advokat. I slike situasjoner er det imidlertid viktig at partene skriver en avtale som for ettertiden viser at partene har avsluttet oppgjøret. Dette kan hindre fremtidige konflikter og uenigheter.