Erstatningsrett

Adius Advokater tilbyr ekspertise i erstatningsrett, spesialisert på personskadeerstatning og vurdering av ansvarsgrunnlag og skade.

Erstatningsrett er reglene om plikt til økonomisk dekning av tap eller skade, påført andre ved en skadevoldende handling eller hendelse. Erstatningsretten gjelder både for personskade, tingskader og annen formueskade. Erstatning ved personskade reiser særlige problemstillinger. I norsk rett har vi to hovedformer for ansvarsgrunnlag ved personskade. Ansvar på subjektivt grunnlag, altså at skadevolder har opptrådt uaktsomt/uforsvarlig, eller med grov uaktsomhet, og ansvar på objektivt grunnlag, det vil si et ansvar uten skyld.

Erstatningsretten og erstatningsplikt – om å bære risikoen

Erstatningsretten behandler vilkårene for at skadevolder skal bli erstatningspliktig overfor skadelidte. Når det er konstatert at skadevolder er ansvarlig, må det tas stilling til hvor mye skadevolder skal betale til skadelidte. Erstatningsretten behandler derfor både vilkårene for erstatningsansvar, og utmålingen av krav på erstatning. Ved utmålingen av erstatningskravet skal skadelidte ha erstattet sitt fulle økonomiske tap. Erstatningen skal fastsettes slik at skadelidte kommer i den samme økonomiske stilling som han eller hun var før skaden inntraff. Skadevolders handling må foreligge som grunnlag, for at det skal foreligge et ulovfestet objektivt ansvar.

Kontakt Adius Advokater

Om du søker å få erstatning etter personskade må skaden ha årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden. Skadevolder burde bære risiko for skade, noe som ikke alltid skjer når noen volder skade. Adius Advokater har spesialkompetanse innenfor erstatningsretten generelt, og innenfor personskadeerstatning spesielt. Ta kontakt for en uformell vurdering av din sak.

Ofte stilte spørsmål

For at erstatningsansvar skal foreligge, er det tre vilkår som må være oppfylt. Det må foreligge en skade, et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og skaden / det økonomiske tapet. En personskade kan både være av fysisk eller psykisk art og oppstå på svært ulike livsområder. Personskaden kan oppstå i næringslivet, i trafikken, i arbeid, under behandling på sykehus og andre helseinstitusjoner, eller på idrettsbanen.
Erstatning etter økonomisk tap er av forskjellig karakter. Det kan være tale om skadelidtes påførte og fremtidige utgifter i anledning skaden, slik som utgifter til legehjelp og medisiner. Det kan også omhandle blant annet transport, leie av hjelp til å utføre arbeid i hjemmet, hjelp til stell og lignende. I tillegg til utgiftskrav som skadelidte har i anledning skaden, kan skadelidte også påføres et inntektstap som både kan oppstå i perioden fra skadedato til oppgjørsdato med forsikringsselskapet, og i tidsperioden frem til pensjonsalder. Ved erstatningsutmålingen skal man finne frem til differansen mellom skadelidtes inntekt med og uten skaden. Ved siden av erstatning for det økonomisk tapet, kan det ytes erstatning for visse ikke- økonomisk tap, kalt men-erstatning som er kompensasjon for tapt livsutfoldelse og oppreisning.
De fleste skadeforvoldelser ved personskade blir i dag erstattet på objektivt grunnlag. Lovbestemt objektivt ansvar har vi i dag i bilansvarsloven av 1961, som regulerer forsikringsselskapets betalingsplikt ved skade som en bil gjør og derved avgjør hvem som er økonomisk ansvarlig når økonomisk tap kreves erstattet. Objektivt ansvar følger også av yrkesskadeforsikringsloven for skader påført arbeidstakere mens de er i arbeid, og etter pasient- skadeloven for behandling av pasienter i institusjon under spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og under ambulansehelsetjenesten.
Vi har forståelse for at mange er engstelige for kostnadene i forbindelse med advokatbruk. Derfor har vi satt oss inn i de ulike ordningene som finnes. Du kan lese mer om blant annet forsikringsdekning, fri rettshjelp og våre prisvilkår her. For ordens skyld vil vi understreke at alle som jobber på vårt kontor er underlagt taushetsplikt. Vi setter vår ære i å utføre arbeidet på en slik måte at våre klienter for best mulig resultat for pengene. Vi er kjent for ryddige, skriftlige avtaler og alle fakturaer er spesifisert med hensyn til timer og hvem som har gjort hva.
Adius Advokater ANS
3.8
Based on 12 reviews
powered by Google
Amir hosseyniAmir hosseyni
18:36 20 Jan 24
Jeg har hatt mine runder med rettsaker og advokater og har brukt flere av di mest profilerte å "beste" advokatene som finnes i byen.En ting som er felles for dem er at det ikke finnes en eneste en som kan få deg helt fri fra alt og alle saker du har pådratt deg dersom du faktisk er skyldig!.Min opplevelse av Stian Kristensen som advokat er meget god.Jeg opplevde han som profesjonell gjennom hele prosessen fra a til å.Under prosedyren I retten var han helt rå og vi fikk på en eller annen måte til en løsning som var langt mer en god.Jeg anbefaler han på det sterkeste.Samtidig så vill jeg også anbefale å holde seg vekke fra rettsaker og advokater om du har mulighet til det. ")
ArildArild
13:29 29 Nov 23
Beste Advokater i Stavanger.
Pål VegusdalPål Vegusdal
18:23 26 Apr 22
Fantastisk hjelp og få av denne gjengen.. Kan anbefales på det sterkeste 👍👍
js_loader