ADVOKATENE

Skifteattest – formalia etter et dødsfall

Hva gjør vi? Skifteattest – formalia etter et dødsfall

Når noen dør, må arvinger ta stilling til hva som skal gjøres med boet formue og eventuell gjeld. Det er ved slike tidspunkt man har behov for en skifteattest. En skifteattest bekrefter at en person er død, og gir oversikt over de som er opplyst til å være arvinger i boet. Med en skifteattest kan arvingene få tilgang til avdødes bankkonto og annen formue, de kan undertegne dokumenter og ta seg av alt som må ‘ordnes’ etter et dødsfall. Skjemaet må ha originale signaturer og kan derfor ikke sendes som e-post.

Hvordan få skifteattest
For å få en skifteattest må arvingene sende inn utfylt og undertegnet skifteerklæring (“Erklæring om privat skifte av dødsbo”) til den lokale tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) i den rettskretsen avdøde bodde. Vanligvis sender retten skifteattest tilbake til arvingene innen 1-2 uker etter at skifteerklæringen er sendt inn, dette under forutsetning om at alle arvinger undertegner erklæringen. Hvis det er flere arvinger og ikke alle arvingene har undertegnet, kommer skifteerklæringen først etter at det er gått 60 dager siden dødsfallet.

Rettigheter som følger skifteattesten
Skifteattesten gir arvingene rett til å disponere avdødes eiendeler – herunder faller det å avslutte bankkonti, selge fast eiendom og verdipapirer, inngå avtaler med mer. Den gir tilgang til avdødes konto, og oversikt over avdødes gjeld. Det kan være praktisk å overlate arbeidsoppgaver for boet til en eller noen av arvingene, eller til en utenforstående som en advokat. Da må vedkommende ha fullmakt fra arvingene i tillegg til skifteattest for å kunne disponere eiendeler, bankkonti og annet.

Advokathjelp som forenkler arveoppgjøret
For noen arveoppgjør kan det være både tid- og kostnadsbesparende å engasjere en advokat. Dødsboet, med gjeld og formue, vil da vurderes av en nøytral utenforstående. Våre advokater hjelper med arveoppgjøret på en profesjonell og ryddig måte. Adius Advokater er kjent for å gi ærlige svar. Basert på relevant erfaring gir vi et raskt bilde av hvilken type bistand den eventuelle saken krever og dersom du velger å gi oss oppdraget, skisserer vi hvilke kostnader du må påregne i forbindelse med din konkrete sak.

OFTE STILTE SPØSMÅL

Det finnes flere forskjellige typer skifte; privat, offentlig og uskiftet bo. I tilfeller der det er snakk om stor privat gjeld kan det være aktuelt med et offentlig skifte. En skifteattest må foreligge dersom boet ikke skal forbli uskiftet hos gjenlevende ektefelle. Privat skifte vil som regel være et foretrukket alternativ når man skal omfordele boets midler, altså den avdødes formue. Etter å ha signert erklæring om privat skifte av dødsbo må arvingene ta stilling til eventuelt testament og selve arveoppgjøret. Ta godt vare på selve skifteattesten, og benytt heller bekreftede kopier dersom du trenger å levere skifteattesten til andre.

Dersom du velger privat skifte, kan det være praktisk og enkelt å overlate selve skiftet til en fagperson. Dette vil blant annet gjøre formalia i prosessen enklere da det kun er en person som står ansvarlig. Dersom forholdene ved arven er kompliserte, kan det være et godt alternativ å benytte en advokat. Det foretas ikke kontroll av skiftet, så om dette er ønskelig bør det gjennomgås av en advokat. Ved Adius Advokater har vi dyktige jurister med bred erfaring innen arverett og skifteattester, og kan hjelpe med å bidra til ryddighet og effektivitet.

Skifteattesten er det som må til for å starte prosessen med et arveoppgjør. I tilfeller der det kun er èn arving, går dødsboet inn i formuen til arvingen. Skulle det være to eller flere arvinger er det nødvendig med en nærmere kartlegging av avdøde sin gjeld og formue. Når et oppgjør av gjeld og eventuelle løpende forpliktelse må sorteres, kan oppgjøret drøye flere måneder eller opptil flere år.