ADVOKATENE

Offentlig og alminnelig forvaltningsrett

Hva gjør vi? Offentlig og alminnelig forvaltningsrett

Forvaltningsrett er rettsregler for offentlig forvaltning og myndighet. Offentlig forvaltningsrett er en del av den offentlige sektoren, og omfatter virksomheter som utfører og ivaretar forvaltningsmessige oppgaver. Eksempler på offentlig forvaltningsrett er sosialrett, trygderett og barnevernsrett. Forvaltningsrett er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med skatte- og avgiftsrett, statsrett, strafferett og prosessrett.

Hvem må følge reglene for offentlig forvaltningsrett?
Reglene for virksomheten til den offentlige forvaltningen baseres på forvaltningsloven (1967) og offentlighetsloven (1970). Den offentlige forvaltningen omfatter blant annet kommunestyre, departement og direktorat. Det finnes eksempler der private rettssubjekter har fått forvaltningsmyndighet – disse må også følge forvaltningsretten. Bestemmelsene inntatt i forvaltningsloven er regler for saksbehandlingen de aller fleste forvaltningsorganer er forpliktet til å følge. En god forvaltningsskikk vil fremme borgerne sine rettigheter på den måte at forvaltningen er saklig, åpen, hensynsfull og serviceinnstilt. Tar du kontakt med oss i Adius Advokater vil vi kunne hjelpe deg med å navigere disse reglene – både de skrevne og uskrevne.

Den alminnelige og den spesielle forvaltningsretten
Forvaltningsretten deles opp i to deler. Den alminnelige forvaltningsretten er reglene som gjelder all forvaltning. Reglene for forvaltningens virksomhet er fastsatt gjennom  formelle lover som forvaltningsloven og offentlighetsloven, men også av ulovfestede lover. Disse lovene supplerer hverandre, men det stilles ofte strengere krav til de ulovfestede lovene enn de formelle lovene. Ulike grener av forvaltningen kan ha spesielle regler. Disse går under betegnelsen den spesielle forvaltningsretten. Forvaltningsorganer som går under den spesielle forvaltningsretten, er blant annet plan- og bygningsrett, helserett og sosialrett.

Advokatbistand

Vi i Adius Advokater kan veilede deg igjennom vanlig praksis, regler for saksbehandling, samt dine rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. På den måten kan du forvalte din virksomhet på best mulig måte. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat. Du kan ringe oss på telefon 51 50 11 00 eller sende en e-post til post@adius.no.