ADVOKATENE

Kontraktsrett – før, under og etter avtalen

Hva gjør vi? Kontraktsrett – før, under og etter avtalen

Kontraktsrett er rettigheter og forpliktelser i en avtale. Avtalerett, eller kontraktsrett, omhandler i hovedsak de fellesregler som gjelder i alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. I avtaleretten behandles blant annet reglene om hvordan avtaler blir til og om ugyldige avtaler. Kontraktsrett omhandler også regler rundt de forhold som foreligger, både før og under selve kontaktsslutningen. Kontraktsrett kan være generell og spesiell. Generell omhandler allmenne regler og plikter, mens spesiell kontraktsrett viser spesifikt til lov, rettspraksis eller kontakts- og bransjepraksis.

Innholdet i norsk avtalerett
Det er vanlig å behandle reglene om fullmakt innenfor avtaleretten. Norsk avtalerett er bygget på romerretten. Uttrykket force majeure, som betyr at det er en ekstraordinær hendelse kan hindre kontraktsforpliktelse, stammer fra romerretten. Norsk avtalerett er derfor veldig lik annen europeisk rett og nær identisk nordisk avtalerett. Med økt internasjonalisering er det en merkbar trend mot globalisering av avtaleretten. Norsk avtalerett bygger på noen grunnleggende prinsipper som vi blant annet finner i Kristian 5.s Norske Lov (NL) 5-1-1 og 5-1-2. Disse prinsippene er:

  • Avtaler skal holdes: De er rettslig bindende, og ved domstolenes hjelp kan parter kreve at kontrakter gjennomføres.
  • Formfrihet: Det er ingen krav til formen på en avtale, og muntlige avtaler er således i prinsippet like bindende som skriftlig. Bevismessig vil som regel alltid en skriftlig avtale stå sterkere.
  • Avtalefrihet: Enhver har i utgangspunktet frihet til å inngå eller unnlate å inngå avtaler. Avtalefriheten strekker seg også til at enhver har frihet til å bestemme avtalens innhold.

Lokal kunnskap i globalt perspektiv
Sentralt i kontraktsretten for regionen Stavanger og Rogaland, er avtaler som knytter seg til olje- og gassindustrien. Vår erfaring og vurdering er at særlig små og mellomstore bedrifter som opererer som leverandører i denne sektoren, har et særlig behov for juridisk rådgivning ved opprettelse av avtaler og gjennomføring av disse.

Adius Advokater bistår næringsdrivende og private med alle typer avtaleforhold, som opprettelse av nye og vurdering av allerede inngåtte avtaler, samt forhold av betydning for gjennomføring av slike. Vi er opptatt av å opplyse om rettigheter og plikter, slik at begge parter er godt informert før avtaleinngåelse. Ta kontakt for vurdering av din sak.