ADVOKATENE

Husleierett – både for utleier og leietaker

Hva gjør vi? Husleierett – både for utleier og leietaker

Når vi snakker om husleierett, er det henholdsvis to parter: rettighetene til utleier og rettighetene til leietaker. Husleieloven av 26. mars 1999 regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger. Loven er preseptorisk ved boligleie, det vil si at det ikke kan avtales vilkår som stiller leietaker dårligere enn etter loven.

Ha papirene i orden før innflytting
Det anbefales alltid å inngå skriftlig leieavtale før innflytting. Begge parter vil som oftest være tjent med at de mest sentrale delene av leieforholdet nedtegnes i en avtale. Avtalen bør blant annet beskrive forhold som: depositum, husleiens størrelse og muligheter for regulering, fordeling av kostnader, vedlikehold, leieperiode, med mer. Det kan være en tidsbestemt avtale, eller den kan være uten en spesifikk lengde, men med en spesifisert oppsigelsestid.

Årsaker til opphør av leieavtale
Oppsigelse av en leieavtale kan utføres både av utleier og leietaker. Noen ganger opphører en kontrakt helt uproblematisk ved at den er tidsbestemt. Andre ganger kan en av partene bli gitt varsel om oppsigelse. En leietaker har mulighet til muntlig og skriftlig oppsigelse – utleier må gi skriftlig. Det kan oppstå uenigheter, for eksempel dersom leietaker ikke betaler husleie i tide, har husleierestanse eller dersom det er støy og bråk. Utleier og leietaker kan med fordel forsøke å løse konflikter seg imellom. Dette lar seg ikke alltid gjøre.

Opphør av husleieavtale
Ved oppfør av leieforholdet gjelder strenge krav til oppsigelsens form og begrunnelse. Leietaker er normalt undergitt betydelig beskyttelse til gunst for leietaker, og det er særlige prosessuelle regler for tvister knyttet til oppsigelser/heving av husleieavtaler. Formfeil eller uriktig begrunnelse for oppsigelse vil ofte medføre at oppsigelsen blir underkjent. Formkravene til oppsigelsen er derfor strenge. Dersom utleier har saklig grunn, kan en imidlertid kreve oppsigelse innen rimelig tid. Utleier og leietaker vil kunne få nyttig rådgivning og bistand av en advokat i forbindelse med opphør av husleieforhold.

Bistand fra advokat i husleietvister
Adius Advokater tilbyr bistand til utleier og leietaker i forbindelse med inngåelse av leieavtale, under leieperioden eller ved opphør av leieforhold. Vi bistår blant annet med innkreving av erstatning, informering om rettigheter og plikter, rådgivning om utleie så vel som hva kan utleier kreve. Saker vedrørende opphør av husleieforhold tilhører de prioriterte områder under ordningen for fri rettshjelp. Er du usikker på om spørsmålet ditt egentlig er en sak for advokat? Send oss en e-post til post@adius.no, eller ring oss på 51 50 11 00. Det koster ingenting å spørre.