ADVOKATENE

Hjelp og støtte fra en bistandsadvokat

Hva gjør vi? Hjelp og støtte fra en bistandsadvokat

En bistandsadvokat skal ivareta interessene til fornærmede og etterlatte sine rettigheter i en straffesak. Er du utsatt for en strafferettslig handling, kan du med andre ord ha rett på en bistandsadvokat. At en selv eller noen av ens nærmeste blir utsatt for vold eller overgrep vil kunne få svært alvorlige følger både på kort og lang sikt. Ordningene med gratis bistand til ofre i alvorlige voldssaker, og ordningen med statlig erstatning til voldsofre, er et forsøk fra statens side å minske de skadevirkningene vold og overgrep medfører. Fornærmede får altså gratis bistandsadvokat.

Hvem kan få bistandsadvokat?
Retten til bistandsadvokat er betydelig utvidet de senere år. Blant annet er det innført regler som gir rett til gratis advokatbistand uavhengig av inntekt i fasen før anmeldelse inngis. Det vil si at man har anledning til å ta kontakt med advokat for å søke råd og drøfte saken – før man har bestemt seg om man vil levere anmeldelse til politiet. Samtidig har seneste tids endringer i ordningen tillagt bistandsadvokaten og fornærmede en mer aktiv rolle under saksforberedelse og iretteføring av straffesaken. Kunnskap til straffesakskjeden gir fornærmede gode muligheter til å følge utviklingen i egen sak, der en er utsatt for en straffbar handling. Med god informasjon før etterforskningen og under, vil fornærmede kunne påvirke egen sak gjennom innspill til politiets etterforskning.

Ta kontakt
Er du usikker på om din sak oppfyller kravene for retten til bistandsadvokat? Ved kontakt vil vi raskt kunne avklare hvorvidt kostnadene med saken faller inn under ordningen med bistandsadvokat eller fri rettshjelp til voldsofre. Vi vil også bistå med det praktiske omkring dette. Les mer om bistandsadvokat i straffeprosesslovens kapittel 9a.

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Som bistandsadvokat skal man bistå med informasjon, råd og veiledning i forkant av anmeldelse, ved inngivelse av anmeldelse, i etterforskningsfasen av en straffesak og eventuelt ved iretteføring av denne. Samtidig vil bistandsadvokaten bistå med utarbeidelse og krav om erstatning. Skal du kreve erstatning vil en bistandsadvokat være viktig. Fornærmedes interesser skal alltid være første prioritet, før, etter og under rettssaken. Er fornærmede under 18 år, vil verge ivareta barnets rettigheter.

Adius Advokater har bred erfaring med bistand til ofre for vold og overgrep. Våre advokater har blant annet bidratt med foredrag i tilknytning til opprettelse av voldtektsmottak flere steder i landet. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes interesser, men kan også være en viktig støttespiller i det som kan oppleves som svært krevende livshendelser. Ta kontakt med oss for en samtale og mer informasjon, så sikrer du deg en som ivaretar interessene dine på et tidlig stadium i prosessen.