ADVOKATENE

Forbrukerrett – om å ivareta forbrukerrettighetene

Hva gjør vi? Forbrukerrett – om å ivareta forbrukerrettighetene

En forbruker er en som kjøper en vare eller tjeneste av en profesjonell næringsdrivende. Handelen er hovedsakelig privat, og den som selger skal representeres gjennom en næringsvirksomhet. Forbrukerlovgivning skal videre sikre forbrukeren minsterettigheter – i flere typer kontraktsforhold – eksempelvis forbrukerkjøp, pakkereiser, timeshare og håndverktjenester. Disse avtalene vil falle under forbrukerrettigheter.

Minsterettigheter
Tendensen har vært at de fleste av de sentrale bestemmelser er gjort preseptoriske. Det betyr at bestemmelsene er ufravikelige, i den forstand at det ikke kan avtales dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven. Dette fraviker fra det tradisjonelle prinsippet om avtalefrihet i norsk rett. I praksis betyr det at forbrukeretten griper inn i avtalefriheten, fordi den skal sikre forbrukeren minsterettigheter. Som i alle typer saker vil tvister i forbrukerforhold kunne bringes inn til prøvelse ved de ordinære domstolene.

Tvistelov av 2005
Etter vedtakelsen av ny tvistelov i 2005 (som trådte i kraft fra 1. januar 2008) – lov om rettergangsordningen i sivile saker – vil svært mange av kravene i forbrukerrett bli behandlet i såkalt småkravsprosess. Småkravsprosessen inneholder en rekke særlige regler for domstolsbehandlingen av mindre krav, blant annet med sikte på å redusere kostnadene ved slike saker, derunder risikoen for å måtte betale høye omkostninger til motparten. I tillegg er det opprettet en mengde utenrettslige klageordninger innenfor enkelte sakstyper og bransjer. Dette gjelder advokattjenester, eiendomsmegling, håndverkere, forsikringstjenester, bank og finans, vaskeritjenester med mer.

Hva kan en advokat hjelpe med innen forbrukerrett?
Adius Advokater tilbyr bistand til forbrukere og næringsdrivende, både ved rettslig og utenrettslig tvisteløsning. Forbrukerrett kan omhandle små, men også betydelige summer som påvirker økonomi og livssituasjon. Det kan være overveldende å stå som kjøper mot en stor aktør. Da kan det være godt med hjelp fra en advokat. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med generelle råd og veiledning når det kommer til kjøp og salg.

OFTE STILTE SPØSMÅL

Når du kjøper en vare på internett har du også forbrukerrettigheter. Varen skal ankomme innen rimelig tid, senest 30 dager etter bestillingen og alltid uten unødig opphold. Skulle varen leveres med mangler, kan forbrukeren kreve prisavslag. Kjøper har også rett til å kreve ny vare – omlevering som det også heter. Blir man enige om at manglene skal rettes kalles det avhjelp.

Dette begrepet brukes der det foreligger en mangel på en tjeneste eller vare, som kan føre til heving, prisavslag, erstatning eller avhjelp. Forbeholdet for en misligholdsbeføyelse er at det foreligger en mangel.

Området forbrukerrett har vært undergitt aktiv regulering de siste årene. Generelt er tendensen at lovgiver har vedtatt lover på en rekke områder der den private forbruker gis betydelig vern i kontraktsforholdet. Det er i dag særskilte regler for forbrukerforhold blant annet innen forbrukerkjøpsloven, kredittkjøp, finansavtaler/banktjenester, håndverkertjenester og angrerettloven. Dette gjør at forbrukeren har særlig sterke rettigheter.