ADVOKATENE

Entrepriserett: Retts- og kontraktsstandarder

Hva gjør vi? Entrepriserett: Retts- og kontraktsstandarder

Entrepriseretten omhandler rettsreglene om anbudskonkurranser, det kontraktrettslige forholdet mellom byggherre og entreprenør og kontraktsforholdet mellom forbruker og entreprenør. Regelverket innenfor entrepriserett kan oppleves som omfattende og komplisert, og vil for mange fremme en rekke spørsmål. Adius Advokater arbeider løpende med bygg- og anleggssaker for byggherrer, entreprenører og forbrukere. Du kan kontakte oss for veiledning og hjelp til å utføre arbeidet som følger bygg- og entrepriserett.

Byggherren og entreprenøren

I et bygg- og anleggsforhold er byggherren den som eier eiendommen det bygges på, og entreprenøren er den som blir engasjert til å gjøre ulike arbeidsoppgaver. Dette kan blant annet være tømrere, murere eller elektrikere som blir hyret til å utføre arbeide. Det vil også være en tiltakshaver involvert, og det er tiltakshaveren som bestiller/ønsker et bygge eller anleggsarbeid utført.

 Norsk kontraktstandard i bygg- og entrepriserett
De siste årene har det skjedd store forandringer i kontraktstandardene. Noen av de mest sentrale standardene i bruk i dag er:

  • NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt
  • NS 8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt (forenklet utgave av NS 8405)
  • NS 8400 Regler om anskaffelser til bygg og anlegg ved anbudskonkurranser

På forbrukerområdet følges reglene i bustadoppføringsloven sammen med lov om håndverkertjenester. Reglene er i stor utstrekning preseptoriske. En preseptorisk avtale er en ufravikelig eller bindende avtale. Under disse reglene blir man beskyttet mot at en sterkere part avtaler vilkår som stiller forbrukeren dårligere.

Kontraktstandard mellom næringsdrivende parter
På det profesjonelle området hvor begge avtaleparter er næringsdrivende, er det avtalefrihet uten bindinger i bestemte lovregler. Det foreligger imidlertid en rekke kontraktstandarder som svært ofte velges som bakgrunnsteppe for kontraktsforholdet. Det vanlige i saker mellom profesjonelle byggherrer og entreprenører er at man henviser til standarder som utfylling av det som er uttrykkelig avtalt mellom partene. Adius Advokater er godt kjent med de ulike standardene og vil hjelpe deg med å velge den beste for ditt arbeid.

Bistand fra advokat innen entrepriserett
Advokatene i Adius har sin utdanning innenfor bygg- og entrepriserett. Vi kan tilby bistand til oppdragsgivere under hele prosessen, fra kontraktsinngåelse og kontraktgjennomføring, samt eventuell etterfølgende tvisteløsning. Det er alltid vårt mål å gjøre entrepriserett tilgjengelig og forståelig for alle. Ta kontakt på telefon 51 50 11 00 eller send en e-post til en av våre advokater for en uforpliktende prat eller generell veiledning uten kostnad.