ADVOKATENE

Barn og samværsrett: Hvor skal barnet bo fast?

Hva gjør vi? Barn og samværsrett: Hvor skal barnet bo fast?

Ved et samlivsbrudd der det er snakk om felles barn, må det avgjøres hvor barn(a) skal bo fast. Dette gjelder ved samboerskap så vel som ekteskap. I forlengelsen av dette må det samtidig utarbeides avtaler som regulerer barnas rett til samvær med den andre forelderen som de ikke bor fast hos. I saker som omhandler barn vil det alltid være individuelle vurderinger, da ingen situasjoner vil være helt like. Det som er en god løsning for en familie, kan være helt utenkelig for en annen. Derfor er det viktig å blant annet snakke sammen tidlig i samlivsbruddet om hvordan man skal løse spørsmålet om fast bosted.

Uenigheter og det viktige samarbeidet
Et samlivsbrudd vil naturlig ofte innebære store følelsesmessige belastninger for partene. Dette kan ha den konsekvens at partene vil ha problemer med å forholde seg rasjonelt til hverandre. I en slik situasjon kan det være nyttig at partene – enten i fellesskap eller hver for seg – søker bistand av en advokat for råd og til å utarbeide avtaler. Når foreldrene ikke bor sammen lenger er det også en stor overgang for barnet, og samvær med barnet bør prioriteres. Barnets faste bosted må avgjøres, det samme må retningslinjene for hvilke muligheter og begrensninger vanlig samværsrett gir.

Kyndig hjelp fra starten
I Adius Advokater har vi erfart flere ganger at gode intensjoner sjelden er nok. Når man setter av god tid og legger en solid innsats i forarbeidet, klarer man gjerne å lage en avtale begge foreldrene kan enes om. Dette kan gjøre at barnet føler seg betrygget, og at det ikke oppstår uklarheter underveis i samarbeidet. Juridisk bindende avtaler skal holde mål i en konfliktsituasjon, og det er nettopp dette vi kan hjelpe deg med. Adius Advokater yter bistand i alle typer saker der mor og/eller far trenger råd og bistand til utarbeidelse av samværsavtaler – herunder bistand i tvistesaker for domstolen.

OFTE STILTE SPØSMÅL

Det er viktig at foreldrene hele tiden tar hensyn til barnets beste, jamfør FNs barnekonvensjon. Ved å møtes med en nøytral part kan man bli enige om hvem barnet bor hos fast. Da kan man snakke om omfang av samværet med den andre forelderen, der barnet ikke bor fast. Kanskje er det snakk om overnatting annenhver helg, faste ferier eller andre løsninger. Dersom foreldrene søker profesjonell hjelp tidlig, øker gjerne sjansene for å unngå tilfeller der en forelder kan nekte samvær. Det er viktig å huske på at barnet har rett på å uttale seg, og at det først og fremst handler om hva som er barnets beste.

Vår erfaring er at de aller fleste foreldre klarer å bli enige om både hvor barnet skal bo fast og hvordan samværsordningen skal gjennomføres og praktiseres uten bistand fra advokat. I disse situasjonene vil vår bistand knytte seg til utformingen av avtalen, slik som å påpeke detaljer som partene kanskje ikke selv er klar over på avtaletidspunktet. En god avtale vil kunne ta høyde for alle eventualiteter og med det skape forutsigbarhet både for foreldrene og ikke minst barna. Dette er viktig for å legge forholdene til rette for et godt samarbeid mellom foreldrene – som vil være det beste for barnet.

Det kan høres spesifikt ut, men det er viktig å snakke om detaljene. Dersom en forelder for eksempel ønsker å ta med barnet på en utenlandstur, er det lurt å ha på plass en avtale som spesifiserer hva premissene er for dette. Vanlig samvær på hverdager kan også oppleves annerledes enn ferier og fridager. Under samvær kan det i tillegg være ønskelig å sette noen retningslinjer, slik at foreldrene er enige om noen grunnprinsipper. Her kan det altså være lurt å ta med seg en advokat på møtet. Adius Advokater kjenner godt til innholdet i samværsavtaler og kan være med på å utforme innholdet. Med en solid avtale i grunn kan samarbeidet mellom foreldrene også gå bedre.