ADVOKATENE

Advokat: Barnevern og omsorgsovertagelse

Hva gjør vi? Advokat: Barnevern og omsorgsovertagelse

Advokat: Barnevern og omsorgsovertagelse

Foreldre som av ulike årsaker kommer i kontakt med barneverntjenesten, opplever ofte dette som vanskelig og problemfylt.

En sak som gjelder barnets beste kan oppleves som konfliktskapende, og mange føler de blir møtt med kritikk og beskyldninger de ikke kjenner seg igjen i. Kontakten kan gjerne vekke følelsen av frykt og usikkerhet. Kontakt med barneverntjenesten kan for mange også føles som en skam, og dette kan føre til at man ikke søker hjelp tidlig i prosessen.

Bekymringsmelding til barnevernet
En bekymringsmelding er som regel starten på en barnevernssak. Når det er sendt bekymringsmelding, bestemmer barneverntjenesten om det skal opprettes undersøkelse. Allerede her kan det være godt med råd og veiledning fra en advokat med erfaring fra barnevernssaker. Et godt samarbeid med barnevernet kan gjøre saken enklere å stå i. Da er det viktig for deg som omsorgsperson å vite om rettigheter, plikter og generell saksgang. Ta kontakt med oss i Adius Advokater, gjerne tidlig i løpet. Vi kan bistå deg i hele landet, og vi ønsker det skal være lav terskel for at folk skal kontakte oss. Når du prater med oss, skal du føle deg trygg og ivaretatt.

Sak om omsorgsovertagelse
Det er ulike stadier i barnevernssaken, og ved tidlig påkobling av en advokat kan det oppleves som lettere å forstå disse. Ved iverksettelse av tvangstiltak skal alle barnevernssaker bli behandlet av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Fylkesnemnda er formelt sett et forvaltningsorgan, men behandlingen har svært mye til felles med en rettssak for domstolene. Vilkårene for iverksettelse av tvangstiltak er svært strenge, og det er blant annet et absolutt krav at det ikke skal være mulig å bedre situasjonen ved hjelpetiltak.

Rettigheter, part i sak og fri rettshjelp
Hvis du er part i en barnevernssak, enten som forelder eller som barn/ungdom, har du rett til bistand fra advokat. Dersom barnevernet vil sette inn alvorlige tvangstiltak, har du også krav på advokatbistand på det offentliges bekostning, uansett inntektsforhold. Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for domstolene til rettslig overprøving. Adius Advokater har omfattende kjennskap til barnevernssaker og vår erfaring er at det svært ofte vil være mulig å endre sakens gang gjennom konstruktiv håndtering i en tidlig fase. Ved behov kan vi tilby råd og veiledning til private parter og bistå i en eventuell prosess hos Fylkesnemnd eller domstolene. Også ved krav om tilbakeføring har våre advokater lang erfaring.

Når du trenger bistand til rettshjelp
I Adius Advokater vet vi at omsorgen for barnet, enten det gjelder egne barn eller barnebarn, kan være et vanskelig tema. Det å bli stilt spørsmål ved som omsorgsperson, kan for mange føre til en livskrise. Det vil da bli vanskelig å tenke klart. Nettopp derfor er det så nyttig å kunne lene seg på en som kjenner regelverket, både med hensyn til plikter og rettigheter. Med rett på gratis advokat i saker om omsorgsovertagelse, vil advokaten kunne fremme sak på dine vegne og sørge for at ditt rettsvern er ivaretatt. Les mer om våre tjenester på våre nettsider, og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.