ADVOKATENE

Arbeidsrett – Rettigheter og plikter på arbeidsplassen

Arbeidsrett – Rettigheter og plikter på arbeidsplassen

OFTE STILTE SPØRSMÅL

Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler. Den individuelle delen er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og hans/hennes forhold til sin arbeidsgiver. Den kollektive delen dreier seg om reglene om tariffavtaler, hvem som er bundet av dem, tolkningen av slike avtaler og regler for streik og lockout. I det praktiske arbeidsliv er det særlig arbeidsrettens individuelle del som er av interesse.

Store deler av den individuelle arbeidsretten er lovregulert. Av lover med stor praktisk betydning finner du arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven og folketrygdloven. I tillegg finnes det en rekke bestemmelser knyttet til arbeidsgiveravgift, skatt og forsikringsordninger som særlig arbeidsgiver må være oppmerksom på.

Reglene om ansettelse og opphør av arbeidsforhold er for de fleste ufravikelige i favør for arbeidstaker. Det betyr at arbeidstaker er gitt en stor grad av beskyttelse mot vilkårlige avgjørelser fra arbeidsgivers side. Det stilles i praksis strenge krav til arbeidsgiversiden – både i forbindelse med dokumentasjon, saklighetsvurderinger og form til dokumenter. Det er Adius Advokater sin erfaring at det ofte gjøres unødvendige feil fra arbeidsgiversiden. Dette kan fort koste arbeidsgiver dyrt. Især ved oppsigelse/avskjed vil dårlig saksbehandling regelmessig medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Arbeidsrett er et juridisk fag som omfatter de rettsregler som berører arbeidsavtalene og tariffavtalene, herunder reglene om arbeidstvister, Arbeidstilsynet, arbeidstid, organisasjonsrett med mer

Vi mener det skal inngås en avtale med hver enkelt ansatt. Arbeidsavtalen din er en gjensidig forpliktende avtale, og lønnen din er et av elementene som skal inngå i avtalen. Utgangspunktet er altså at det kreves enighet – og en endret avtale mellom deg og arbeidsgiver – for at du skal kunne settes ned i lønn.

Arbeidsrett – Rettigheter og plikter på arbeidsplassen

Arbeidsrett er en fellesbetegnelse på arbeidslivets regelverk. Reglene har i praksis svært stor betydning i det daglige arbeidsliv, og ikke minst i hverdagen til arbeidstakere.

Regelverket kan oppleves som omfattende, noe som gjør det komplisert om du befinner deg midt i en konflikt hvor du ikke helt får tak på hva du har rett på. I slike tilfeller kan du snakke med oss i Adius Advokater, for hjelp til å utføre arbeidet som følger en arbeidsrelatert tvist.

Hva kan vi hjelpe arbeidsgiver og arbeidstaker med?

  • For arbeidsgivere kan Adius Advokater blant annet bistå med utarbeidelse av arbeidsavtaler, rutinebeskrivelser og dokumentasjon for løpende arbeidsforhold. Vi kan utføre en gjennomgang og vurdering av saker knyttet til omorganisering, eller omplassering/oppsigelse/avskjed av arbeidstakere, samt utarbeidelse av formriktige dokumenter. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med konkrete tvister knyttet til ovennevnte, samt arbeidsgivers styringsrett.
  • For arbeidstakere kan Adius Advokater bistå ved alle typer tvister med arbeidsgiver, særlig i forbindelse med oppsigelse eller avskjed. Det kan oppleves som overveldende å møte arbeidsgiver i en sak om arbeidsrett, og da vil Adius Advokater være til god hjelp.

Kurs, veiledning og erfaringsutveksling
Hos Adius Advokater er vi opptatt av å gjøre arbeidsrett tilgjengelig og forståelig for folk flest. Har du spørsmål, enten konkrete eller generelle, har vi lang erfaring og bredt kunnskapsgrunnlag i saker om arbeidsrett. Vi er opptatt av at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss, og kan gi generell veiledning uten kostand. Vi kan også tilby kurs i arbeidsrett for ledere i næringslivet som ledd i den pliktige utdanningsordning.

Ønsker du å ta kontakt med oss, fyll ut vårt kontaktskjema nederst på siden eller – følg linken her

Ønsker du å lese mer om arbeidsmiljøloven – følg linken her.